Klinika Dowgierd

(+48) 89 541 69 89

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klinika Dowgierd
Martyna i Krzysztof Dowgierd, 10-692 Olsztyn ul. Edwarda Mroza 13F, tel.
89 541 69 89.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bellumiustum.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.
b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.
4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług
medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń
medycznych w : Klinika Dowgierd Martyna i Krzysztof Dowgierd, 10-692
Olsztyn, ul. Edwarda Mroza 13F.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z
realizacją usług na rzecz administratora.
6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do
państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania
celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017 poz.1318).
8. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
ich poprawiania (art. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Klinice Dowgierd Martyna i Krzysztof Dowgierd danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych przez Państwa
będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Zadzwoń do nas: (+48) 89 541 69 89

Zapraszamy

Adres

Godziny otwarcia kliniki:

Poniedziałek - Czwartek : 8:00-20:00
Piątek : 8:00-16:00
ul. Mroza 13F
10-692 Olsztyn
(+48) 89 541 69 89
kontakt@dowgierd.pl